Exhibitions

Amerikanskaya zhiropia i sculptura: Amerikanskaya natsionalonaya vystavka v Moskve (American National Exhibition)

Sokolniki Park
Moscow, Russia
July 25, 1959 - September 05, 1959